GEOTECNIA
   
 
 
GEOTECNIA
 
 
 
   

 

Es la principal àrea de treball de l’empresa. A fi de poder donar servei adequat a l’actual legislació, a on es posa de manifest la necessitat de realitzar estudis geotècnics previ a la construcció de qualsevol estructura a fi de garantir la seva estabilitat, MdG té un equip tècnic d’alta especialització en el camp de la geotècnia tant civil com d’edificació, amb permanent contacte amb la Direcció Facultativa de les obre i amb la OCT contractada pel client, així com els medis adequats per resoldre tot tipus de problemàtica geològica i geotècnica.

Es per això que MdG integra un laboratori de Mecànica del Sòl acreditat per la Generalitat de Catalunya en l’àrea d’assaigs de laboratori (GTL), així com un parc de maquinària per la realització de sondeigs i proves “in situ”, a la vegada també acreditat com a laboratori (GTC), complint amb la normativa de procediments establerts en la ISO-17025.

Així, elaborem els estudis i documentació geotècnica i geològica que demana avui en dia la legislació (LOE, CTE),:

 • Estudis geotècnics per a projectes i obres
 • Sondeigs a rotació per a  reconeixements geotècnics i geològics
 • Penetròmetres dinàmics DPS i DPSH
 • Penetròmetres estàtics CPT i Piezocons CPTU
 • Assaigs de laboratori en mecànica de sòls i roques
 • Estudis de contaminació de sòls i aigües

Donem resposta a les problemàtiques geotècniques que poden donar-se tant en el moment de dissenyar l’obra com durant la seva execució:

 • Assistència Tècnica i control de terraplenats
 • Geofísica aplicada (deteccions de cavitats, reompliments, etc.)
 • Anàlisi geotècnica de patologies constructives
 • Assessorament tècnic i peritatges
 • Càlcul i execució de micropilots, pilots i ancoratges
 • Anàlisis d’estabilitat de talussos
 • Cartografia geotècnica, geològica i geomorfològica