MEDI AMBIENT
   
 
 
 
MEDI AMBIENT
 
 
   

 

Avaluació ambiental de plans i programes
 • Assistència tècnica i assessorament ambiental en l’ordenació del territori (planejament territorial, redacció d’un POUM)
 • Informes preliminars (IAP), Informes de sostenibilitat (ISA) i memòria ambiental (MA)m de POUMs i planejament derivat
 • Informes ambientals de POUMs i planejament derivat
 • Catàleg de béns a protegir
 • Catàleg de masies i cases rurals
 • Estudi de les necessitats bàsiques de serveis per als POUM

Estudis ambientals i Assistència tècnica ambiental

 • Estudis i avaluacions d’impacte ambiental
 • Estudis d’impacte i integració paisatgística
 • Projectes d’adequació ambiental i d’integració paisatgística
 • Estudis hidrogeològics, edafològics, d'inundabilitat i geotècnics
 • Inventaris del medi natural: flora, fauna, zones humides, zones d'interès geològic...
 • Estudis de fauna i flora
 • Plans de gestió d'espais naturals i de fauna
 • Direcció ambiental d’obra i programes de vigilància ambiental
 • Projectes de restauració de zones humides i de la llera públca
 • Projectes de restauració d’espais degradats

Divulgació dels valors i aspectes ambientals

 • Projectes d’ecoturisme
 • Projectes de senyalització d’itineraris
 • Disseny de material de divulgació
 • Projectes museològics i museogràfics per a ecomuseus
 • Retolació de flora i fauna en parcs urbans
 • Elaboració i coordinació de campanyes d’educació ambiental
 • Educació i monitoratge ambiental
 • Edició de materials de divulgació i material didàctic

Serveis a parcs naturals

 • Plans de millora forestal
 • Diagnosis sanitàries de masses forestals
 • Control biològic de mosquits i quironòmids
 • Inventariat i senyalització de camins
 • Edició de material de divulgació
 • Inventaris del medi físic i biològic
 • Plans de gestió i Plans especials de protecció
 • Direcció ambiental d’obra
 • Projectes de restauració i adequació ambiental
 • Itineraris de natura
 • Edició de material pedagògic
 • Disseny i instal·lació d’aguaits
Inventari de les zones humides de les comarques de la Terra Alta, Priorat, Ribera d'Ebre, Baix Ebre i Montsià
 

Projecte Museològic
de La Torre del Port
Animals que viuen als nostres barrancs


Mapa d'impacte visual en 3DCampanya d'educació ambiental
a les escoles


Restauració del Barranc de la Verge del Camí